Energibesparelser

Kvalitetskontrol af energibesparelser og auditering af kvalitetssikringssystemer

22. marts 2012 blev der indgået en politisk aftale om den danske energipolitik 2012-2020, som forudsætter en øget energieffektivisering, der minimerer energispildet og energiforbruget i alle sektorer.

Denne aftale er senest blevet fornyet 16. december 2016 og danner grundlaget for energiselskabernes energispareindsats mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie.

Aftalen kan findes her: Aftale af 16. december 2016 om energiselskabernes energispareindsats

Afsnit 12 i aftalen sætter rammerne for kvalitetssikring af de energibesparelser, som energiselskaberne hvert år indberetter til energistyrelsen, der skal være retvisende og leve op til alle fastsatte krav. Derfor skal de enkelte energiselskaber etablere et kvalitetssikringssystem, som bl.a. skal have fokus på følgende områder:

• Procedurer for håndtering af energisparesager

• Gennemføre kvalitetssikring, som består i anvendelse af procedurerne i kvalitetsikringssystemet i forbindelse med de enkelte energisparesager

• Gennemføre kvalitetskontrol på udvalgte energisparesager forud for indberetning, og som mindst hvert andet år skal udføres af en uafhængig tredjepart

• Gennemføre audits af kvalitetssikringssystemet hvert år, og som mindst hvert andet år skal udføres af en uafhængig trediepart

Quality Projects har siden 2012 arbejdet med kvalitetssikring af energibesparelser for net- og distributionsselskaberne, som primært har været fjernvarmeselskaber i Nordvestjylland.

Konkret har dette arbejde udmøntet sig i årlig kvalitetskontrol af deres energibesparelser samt evt. hjælp til indberetning af disse jvf. energistyrelsens overordnede krav.

Fra og med 2017 skal net- og distributionsselskaberne ligeledes have auditeret deres kvalitetssikringsystem samt kvalitetskontrolleret/auditeret deres energibesparelser før indberetning.

Kvalitetskontrol og auditering dokumenteres af en underskrevet rapport med bilag, der retter sig imod kvalitetssikringssystemet og de udvalgte energisparesager, hvor omfanget er afhængigt af antallet af energisparesager, men som for mindre net- og distributionsselskaber kan dække energispareindsatsen 100%.

Den eksterne kvalitetskontrol og auditering kan i de fleste tilfælde udføres online. Prisen for kvalitetskontrol og auditering samt rapport med bilag vil typisk ligge fra 6.000 – 10.000 kr. afhængig af antal sager og aftalen med det enkelte net- og distributionsselskab.

Quality Projects har siden 2012 haft et tæt samarbejde med energirådgivningsfirmaet ProEnergi, som siden 2015 også har etableret selskabet Lokaleenergibesparelser.dk, der har aftaler med en række fjernvarmeselskaber om håndtering af deres energibesparelser i tæt samarbejde med en række aktører, som primært er håndværksvirksomheder, der udfører energibesparende arbejde for virksomheder og private husstande.